ศิษย์เก่าเกษตรบางพระ / วิทยาเขตบางพระ

ข้อมูลส่วนตัว
นาย/นาง/นางสาว : นางสาว

รูปภาพ :

ชื่อ-นามสกุล : สมใจ พอดี
วัน เดือน ปีเกิด : -
ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่ : 65/1 จ.ขอนแก่น 20150
โทรศัพท์ :
Email : dear_lileeh@hotmail.com
การศึกษาในวิทยาลัยเกษตรกรรมบางพระ / วิทยาเขตบางพระ
เข้าศึกษาปี : พ.ศ.2551รุ่น34(33)
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คณะ เกษตรศาสตร์
สำเร็จการศึกษา ปี พ.ศ.2555
ชื่อหลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา สัตวศาสตร์
รับพระราชทานปริญญาบัตร ปี พ.ศ.2555
อาชีพปัจจุบัน :
ตำแหน่งผู้จัดการ ฝ่าย-
สถานที่ทำงานปัจจุบัน : บ. เวลคัมไทยแลนด์ จ.อำนาจเจริญ