ศิษย์เก่าเกษตรบางพระ / วิทยาเขตบางพระ

ข้อมูลส่วนตัว
นาย/นาง/นางสาว : นาย

รูปภาพ :

ชื่อ-นามสกุล : ชัยพร พันธุ์ยุลา
วัน เดือน ปีเกิด : -
ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่ : 76/2 ต.กำแพง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด 45150
โทรศัพท์ : 0861224693
Email : p_anyula@hotmail.com
การศึกษาในวิทยาลัยเกษตรกรรมบางพระ / วิทยาเขตบางพระ
เข้าศึกษาปี : พ.ศ.2551รุ่น34(33)
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คณะ เกษตรศาสตร์
สำเร็จการศึกษา ปี พ.ศ.2554
ชื่อหลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา สัตวศาสตร์
รับพระราชทานปริญญาบัตร ปี พ.ศ.2554
อาชีพปัจจุบัน :
ตำแหน่งพนักงาน ฝ่ายพนักงานส่งเสริมบริการ
สถานที่ทำงานปัจจุบัน : บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)