ศิษย์เก่าเกษตรบางพระ / วิทยาเขตบางพระ

ข้อมูลส่วนตัว
นาย/นาง/นางสาว : นาย

รูปภาพ :

ชื่อ-นามสกุล : อนุสรณ์ ธิโนวงค์
วัน เดือน ปีเกิด : -
ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่ : 69/1 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0811513825
Email : anu.sorn@hotmail.com
การศึกษาในวิทยาลัยเกษตรกรรมบางพระ / วิทยาเขตบางพระ
เข้าศึกษาปี : พ.ศ.2550รุ่น33(32)
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คณะ เกษตรศาสตร์
สำเร็จการศึกษา ปี พ.ศ.2554
ชื่อหลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา สัตวศาสตร์
รับพระราชทานปริญญาบัตร ปี พ.ศ.2554
อาชีพปัจจุบัน :
ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัตงาน ฝ่าย-
สถานที่ทำงานปัจจุบัน : สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์ 69/1 ถนนพญาไท เข