ศิษย์เก่าเกษตรบางพระ / วิทยาเขตบางพระ

ข้อมูลส่วนตัว
นาย/นาง/นางสาว : นาย

รูปภาพ :

ชื่อ-นามสกุล : กฤษฎา ภูแมนนาค
วัน เดือน ปีเกิด : -
ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่ : 106 ม.3 ต.เคิค อ.เมือง จ.ยโสธร 35000
โทรศัพท์ : 0806372531
Email : Tom_animal@hotmail.com
การศึกษาในวิทยาลัยเกษตรกรรมบางพระ / วิทยาเขตบางพระ
เข้าศึกษาปี : พ.ศ.2550รุ่น33(32)
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คณะ เกษตรศาสตร์
สำเร็จการศึกษา ปี พ.ศ.2553
ชื่อหลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา สัตวศาสตร์
รับพระราชทานปริญญาบัตร ปี พ.ศ.2553
อาชีพปัจจุบัน :
ตำแหน่งนักวิชาการปศุสัตว์ ฝ่าย-
สถานที่ทำงานปัจจุบัน : โครงการก่อสร้างศูนย์ศิลปาชีพเกาะเก็ด 999 ม.3 ต.เกา