ศิษย์เก่าเกษตรบางพระ / วิทยาเขตบางพระ

ข้อมูลส่วนตัว
นาย/นาง/นางสาว : นาย

รูปภาพ :

ชื่อ-นามสกุล : นพรัตน์ ตรีธาวงษ์
วัน เดือน ปีเกิด : -
ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่ : 98 ม.6 ต.ธาตุทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี 20170
โทรศัพท์ : 0891464632
Email : Sangkaopod_jan@hotmail.com
การศึกษาในวิทยาลัยเกษตรกรรมบางพระ / วิทยาเขตบางพระ
เข้าศึกษาปี : พ.ศ.2550รุ่น33(32)
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คณะ เกษตรศาสตร์
สำเร็จการศึกษา ปี พ.ศ.2553
ชื่อหลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา สัตวศาสตร์
รับพระราชทานปริญญาบัตร ปี พ.ศ.2553
อาชีพปัจจุบัน :
ตำแหน่งพนักงาน ฝ่ายผู้แทนขาย
สถานที่ทำงานปัจจุบัน : เบทาโกร จ.ชลบุรี