Internal   Audit

    Rajamongala University of Technology Tawan - ok

    สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีตะวันออก

 

   เว็บมหาวิทยาลัย

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำสภา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖


ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำสภา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖
09 มกราคม 2556  ผู้ประกาศข่าว: สำนักตรวจสอบภายใน


ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำส

 

 

 

สำนักงานตรวจสอบภายใน 43 หมู่ 6 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โทรศัพท์ 038-341401 เบอร์ภายใน 8919  E-mail : auditrmutt0@gm