Internal   Audit

    Rajamongala University of Technology Tawan - ok

    สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีตะวันออก

 

   เว็บมหาวิทยาลัย

Untitled Document
 

 

นางสาวเพชรรัตน์  พรหมทอง

รักษาการผู้อำนวยการตรวจสอบภายใน

 

 

นางสาวณัฐฐนันท์  ป้อมพิมพ์

นักวิชาการเงินและบัญชี

 

 

นางสาวดาวใจ  รักษ์หิรัญ

นักวิชาการเงินและบัญชี

สำนักงานตรวจสอบภายใน 43 หมู่ 6 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โทรศัพท์ 038-341401 เบอร์ภายใน 8919  E-mail : auditrmutt0@gm