Internal   Audit

    Rajamongala University of Technology Tawan - ok

    สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีตะวันออก

 

   เว็บมหาวิทยาลัย

Untitled Document
ข้อบังคับ
ระเบียบเงินประจำตำแหน่ง
การจ่ายค่าตอบแทนเงินนอกเวลา
การเบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน
พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๕
ระเบียบกระทรวงการคลัง ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๕

สำนักงานตรวจสอบภายใน 43 หมู่ 6 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โทรศัพท์ 038-341401 เบอร์ภายใน 8919  E-mail : auditrmutt0@gm