การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาธุรกิจเกษตรภาคตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

การจัดการระบบขนส่งสำหรับสินค้าการจัดทำระบบโลจิสติกส์ทางธุรกิจเกษตรเกษตร