การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาธุรกิจเกษตรภาคตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

บัญชีทางธุรกิจเกษตรการคำนวณต้นทุน และจัดทำบัญชีทางธุรกิจเกษตร