การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาธุรกิจเกษตรภาคตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจเกษตรและสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจเกษตร