การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาธุรกิจเกษตรภาคตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ความรู้เบื้องต้นทางธุรกิจและการวิเคราะห์สถานการณ์ทางธุรกิจ