การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาธุรกิจเกษตรภาคตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

Sailor - Bootstrap 3 corporate template

รูปกิจกรรมทั้งหมด

  • การจัดทำแผนธุรกิจทางการเกษตร
  • การตลาด และมัลติมีเดียทางธุรกิจเกษตร
  • การจัดการระบบขนส่งสำหรับสินค้าการจัดทำระบบโลจิสติกส์ทางธุรกิจเกษตรเกษตร
  • บัญชีทางธุรกิจเกษตรการคำนวณต้นทุน และจัดทำบัญชีทางธุรกิจเกษตร
  • ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจเกษตรและสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจเกษตร
  • ความรู้เบื้องต้นทางธุรกิจและการวิเคราะห์สถานการณ์ทางธุรกิจ