การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาธุรกิจเกษตรภาคตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก


วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์

     

    1) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีความรู้ทางด้านธุรกิจเกษตร

    2) เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นพื้นที่ต้นแบบทางด้านธุรกิจเกษตรภาคตะวันออก

    3) เพื่อสร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านธุรกิจเกษตรภาคตะวันออก

    4) เพื่อสร้างเครือข่ายและเป็นผู้แนะนำด้านธุรกิจเกษตรภาคตะวันออก