การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาธุรกิจเกษตรภาคตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก


วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

     

    วิสัยทัศน์

             เป็นสถาบันที่สร้างธุรกิจด้านการเกษตรชั้นนำในระดับภาคตะวันออก

     

    พันธกิจ

         1. พัฒนาด้านวิชาการและผลิตบัณฑิต ด้านธุรกิจเกษตร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้กับนักศึกษาในการประกอบวิชาชีพ และมีความสามารถในการแข่งขันเชิงธุรกิจในภาคตะวันออกได้

        2. พัฒนางานวิจัยและเผยแพร่องค์ความรู้เชิงประยุกต์ด้านธุรกิจเกษตร และการมีส่วนร่วมเพื่อประยุกต์งานวิจัยและนวัตกรรมมาใช้ในการประกอบวิชาชีพ

         3. เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านธุรกิจเกษตรแบบครบวงจร