การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาธุรกิจเกษตรภาคตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก


วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

   

  วิสัยทัศน์

           เป็นสถาบันที่สร้างธุรกิจด้านการเกษตรชั้นนำในระดับภาคตะวันออก

   

  พันธกิจ

       1. พัฒนาด้านวิชาการและผลิตบัณฑิต ด้านธุรกิจเกษตร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้กับนักศึกษาในการประกอบวิชาชีพ และมีความสามารถในการแข่งขันเชิงธุรกิจในภาคตะวันออกได้

      2. พัฒนางานวิจัยและเผยแพร่องค์ความรู้เชิงประยุกต์ด้านธุรกิจเกษตร และการมีส่วนร่วมเพื่อประยุกต์งานวิจัยและนวัตกรรมมาใช้ในการประกอบวิชาชีพ

       3. เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านธุรกิจเกษตรแบบครบวงจร