การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาธุรกิจเกษตรภาคตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก


ขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นตอนการดำเนินงาน

   

   

   

  1.มหาวิทยาลัยกำหนดนโยบายและจัดทำแผนด้านการพัฒนาธุรกิจเกษตรภาคตะวันออก

  2.จัดประชุมเพื่อสรุปแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับความต้องการของรัฐบาล นโยบายกระทรวง นโยบายจังหวัด นโยบายมหาวิทยาลัย และเกณฑ์การประกันคุณภาพการจัดการศึกษา

  3.ประสานงานดำเนินโครงการ

  4.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่วางไว้

  5.ติดตามและประเมินผลโครงการเป็นระยะ

  6.สรุปผลการดำเนินงาน