การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาธุรกิจเกษตรภาคตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ข่าวกิจกรรม

รูปกิจกรรม

  • การจัดทำแผนธุรกิจทางการเกษตร
  • การตลาด และมัลติมีเดียทางธุรกิจเกษตร
  • การจัดการระบบขนส่งสำหรับสินค้าการจัดทำระบบโลจิสติกส์ทางธุรกิจเกษตรเกษตร
  • บัญชีทางธุรกิจเกษตรการคำนวณต้นทุน และจัดทำบัญชีทางธุรกิจเกษตร
  • ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจเกษตรและสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจเกษตร
  • ความรู้เบื้องต้นทางธุรกิจและการวิเคราะห์สถานการณ์ทางธุรกิจ